This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +27 21 557 2391

 Afrikaans

Ons visie: Table View gemeente: waar elkeen iemand is.

Rigtinggewende teks: “Ek sal jou seën en jou ‘n mens van groot betekenis maak, en jy moet tot ‘n seën wees.” (Genesis 12:2)

Ons droom: Table View gemeente wil ‘n biddende, omhelsende , inklusiewe, liefdesgemeenskap vorm wat ruimte skep vir jonk en oud. ‘n Plek waar almal tot hoopvolheid begelei en toegrus word, sodat elkeen ‘n onselfsugtige, daadkragtige, diensbare getuie sal wees tot eer van God.

Ons waardes

 

Eenvoud: Ons streef na innerlike vrede, tevredenheid en vergenoegdheid wat uiterlik geleef word.

Betekenisvolle verhoudinge: Ons streef na ‘n betekenisvolle en groeiende verhouding met God en ‘n inklusiewe, omhelsende, nie-veroordelende en verwelkomende verhouding met mekaar en ander. 

Gestuurdheid: As God se gestuurdes streef ons daarna om diensbare getuies in ons gemeente en gemeenskap te wees.

 

Egtheid: Ons streef om ‘n gemeente te wees waar mense hulleself (eg) kan wees; waar ons nie bang is om foute te maak nie en waar daar ruimte is vir verskille.

 _____________________________________________________

English

Vision: Table View congregation: where everybody is somebody.

Our sacred text: “I will make you into a great nation, and I will bless you; I will make your name great, and you will be a blessing.(Genesis 12: 2)

Our dream: Table View congregation wants to be a praying, embracing, inclusive, loving community with space for young and old. We want to be a place where everybody is guided towards hope, in order to be an unselfish and serving witness to the glory of God.

Our values

 

Simplicity: We strive for inner peace and contentment that will be lived outwardly.

Meaningful relationships: We strive for a significant and growing relationship with God and an inclusive, embracing, non-judgmental, and welcoming relationship with others.

Missional: As people sent by God we strive to be serving witnesses in our

congregation and our community.

Authenticity: We strive to be a congregation where people can be themselves

(authentic); where you can make mistakes and where there is space for differences.

 

No thoughts on “Wie Is Ons”